Algemene voorwaarden

 

1.In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

‘RAAMFOOD’: BV PEPPY, met zetel te 9160 Lokeren, Gentse Steenweg 136, KBO 0639.880.096.

‘KLANT’: iedere natuurlijke persoon (B2C) of onderneming (B2B) die met RAAMFOOD in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

‘PRODUCT(EN)’: het voorwerp van een of meerdere koopovereenkomsten aangaande de artikelen of de diensten aangeboden door RAAMFOOD.

Door gebruik te maken van de webshop en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de KLANT onderhavige Algemene Voorwaarden die exclusief van toepassing zijn op elke mogelijke overeenkomst ontstaan tussen RAAMFOOD en de KLANT. Van onderhavige Algemene Voorwaarden kan enkel worden afgeweken mits uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van RAAMFOOD.  Algemene Voorwaarden of inkoopvoorwaarden die de KLANT hanteert worden uitdrukkelijk uitgesloten. RAAMFOOD behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.

2. Het gebruik van de webshop en het plaatsen van een bestelling gebeurt op kost en risico van de KLANT. RAAMFOOD neemt alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking van de webshop te waarborgen. Vanwege mogelijke technische beperkingen kan RAAMFOOD geen absolute garantie geven dienaangaande, reden waarom er in hoofde van RAAMFOOD enkel een middelenverbintenis rust. RAAMFOOD is niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg kan zijn van eventuele storingen, onderbrekingen of defecten. 

3. RAAMFOOD beschrijft op haar website, webshop en/of brochures de eigenschappen van de PRODUCTEN zo goed mogelijk, en dit inclusief de technische beschrijvingen die gebaseerd zijn op gegevens van haar partners en leveranciers, en met foto’s ter illustratie van de PRODUCTEN. Deze foto’s of beschrijvingen hebben geen contractuele waarde. Bepaalde karakteristieken van een PRODUCT, zoals de kleur, formaat, smaak en/of andere eigenschappen, kunnen bij levering verschillen van de foto’s of de beschrijving zoals weergegeven op de website. RAAMFOOD kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke afwijkingen.

4. Alle prijzen vermeld in de webshop zijn uitgedrukt in euro en tenzij anders uitdrukkelijk vermeld exclusief BTW. Gebeurlijke kosten van verzending, levering of bijkomende behandeling zijn niet inbegrepen. Het totale bedrag van de bestellingen (belastingen inbegrepen), en, indien van toepassing, de bijkomende kosten van levering of verzending worden vermeld voor de definitieve validatie van de bestelling.

5. De overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van de bestelling via de webshop. De KLANT heeft de mogelijkheid om online de bestelling te vervolledigen met behulp van een elektronisch formulier. Door het invullen van dit formulier aanvaardt de KLANT de prijs en de beschrijving van de PRODUCTEN. Om zijn bestelling te plaatsen dient de klant onderhavige algemene voorwaarden aanvaarden door op de aangegeven plaats te klikken. De KLANT moet een geldig e-mailadres opgeven, net als de correcte identificatie-, contact- en facturatiegegevens en, indien van toepassing, het juiste afleveradres. Verder moet de klant de leveringswijze aanduiden en de betalingswijze valideren. RAAMFOOD behoudt zich het recht voor om de bestelling van de KLANT te weigeren of de uitvoering ervan op te schorten in geval van opgave van onvolledige en/of onjuiste gegevens. Ook indien er wettelijke beperkingen, van welke aard ook, zouden bestaan die de uitvoering van een bestelling verhinderen (bv. verkoop van alcohol aan minderjarigen) behoudt RAAMFOOD zich het recht voor om een bestelling te weigeren.

6. De KLANT betaalt de bestelde PRODUCTEN op het moment van definitieve validatie van de bestelling met behulp van de gekozen betaalmethode. Deze validatie geldt als onvoorwaardelijk akkoord in hoofde van de KLANT. De KLANT garandeert RAAMFOOD dat hij over de nodige toelating beschikt om de gekozen betalingswijze te gebruiken en toe te passen en vrijwaart RAAMFOOD voor eventueel aanspraken van derden in geval van frauduleus gebruik. RAAMFOOD behoudt zich het recht voor om de bestelling van de KLANT te weigeren of de uitvoering ervan op te schorten in geval van weigering van toestemming tot betaling per kredietkaart door geaccrediteerde organisaties of in geval van niet-betaling.

7. Na ontvangst van de validatie van de aankoop met de betaling, zal RAAMFOOD aan de KLANT per mail een orderbevestiging versturen. De KLANT kan de bestelling slechts als definitief beschouwen na ontvangst van de orderbevestiging.

8De KLANT die na het plaatsen van de bestelling alsnog zijn bestelling wenst te annuleren dient dit schriftelijk te doen uiterlijk de 8ste dag voor de vooropgestelde afhaaldatum of leveringsdatum. Latere annulaties worden niet meer aanvaard en de volledige prijs blijft verschuldigd.

9Bestellingen worden verwerkt afhankelijk van de beschikbare voorraden en/of de leveringstermijnen van de externe leveranciers. In geval van onbeschikbaarheid van de PRODUCTEN zal RAAMFOOD de KLANT zo snel mogelijk op de hoogte brengen per e-mail om de bestelling van deze PRODUCTEN te vervangen of te annuleren, in welk geval de prijs van het betrokken PRODUCT zal worden terugbetaald. De rest van de bestelling blijft, behoudens andersluidende overeenkomst, vast en definitief.

10Indien RAAMFOOD, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren of overmacht de uitvoering ervan onredelijk verzwaart, heeft zij het recht om de overeenkomst op te zeggen door eenvoudige schriftelijke betekening aan de KLANT, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Worden onder meer conventioneel als gevallen van overmacht beschouwd: oorlog, natuuromstandigheden, epidemie of pandemie, staking of lock-out, brand, overstroming, inbeslagname, embargo, tekort aan transportmiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen of materialen op de markt, beperkingen op het energieverbruik, elektrische defecten, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering of annulering van een vergunning of licentie), brandstoftekorten en fouten of vertragingen te wijten aan derden en dit onafhankelijk van het feit of de overmacht zich voordoet bij RAAMFOOD of bij één van haar leveranciers. De KLANT beschikt in geval van overmacht over eenzelfde opzeggingsrecht met dien verstande dat de KLANT wel gehouden is tot vergoeding van de op dat ogenblik reeds uitgevoerde prestaties en gemaakte kosten.

11Afhalingen vinden plaats op het de maatschappelijke zetel van RAAMFOOD en leveringen op het door de KLANT opgegeven adres. Zodra de PRODUCTEN op zijn afgehaald of geleverd, gaat het risico over op de KLANT. Gebeurlijke bijkomende kosten en/of schade voor RAAMFOOD als gevolg van een onvolledige of onjuiste informatie van de KLANT zullen aan de KLANT in rekening worden gebracht.

Gebeurlijk opgegeven leverings- of afhaaltijden worden enkel bij wijze van inlichting en bij benadering verstrekt en binden RAAMFOOD niet. Vertraging in de levering of mogelijkheid tot afhaling geeft de KLANT geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

12. De KLANT dient bij afhaling of bij levering de PRODUCTEN, omwille van hun aard, onmiddellijk te controleren op conformiteit met de bestelling. Klachten die betrekking hebben op uiterlijk waarneembare gebreken aan de PRODUCTEN moeten door de KLANT onmiddellijk worden gemeld aan RAAMFOOD en/of aan de vervoerder indien van toepassing. In geval van aanvaarding zonder voorbehoud door de KLANT worden de producten geacht conform te zijn aan de bestelling.

Indien de PRODUCTEN niet-bederfbare goederen betreffen dienen klachten op straffe van verval binnen zeven (7) dagen na levering schriftelijk ter kennis worden gebracht van RAAMFOOD. 

13. Indien de geleverde PRODUCTEN voedingsmiddelen betreffen geldt er geen herroepingsrecht in hoofde van de KLANT. Deze PRODUCTEN worden niet teruggenomen omwille van de aard van de PRODUCTEN (beperkte houdbaarheidsduur) en om hygiënische – en gezondheidsredenen waarbij RAAMFOOD onmogelijk de wijze van stockage van de PRODUCTEN kan controleren. Het verzakingsrecht voorzien in artikel VI.47 Wetboek van economisch recht (WER) is om deze redenen evenmin van toepassing en dit overeenkomst artikel VI.53,4° en 5° WER. Enkel voor PRODUCTEN die geen voedingsmiddelen zijn en in de mate dat de KLANT een natuurlijke persoon betreft (B2C) beschikt de KLANT over een herroepingsrecht in welk geval de KLANT de PRODUCTEN binnen de 14 werkdagen na de levering of de afhaling kan terugzenden. De terugzending van een PRODUCT kan enkel worden aanvaard indien deze nog geheel, intact en zich nog in oorspronkelijke staat bevinden, in het bijzonder met volledige, intacte verpakking en in staat van herverkoop.

14. RAAMFOOD kan beroep doen op derden wanneer dit vereist is voor de correcte uitvoering van een overeenkomst met de KLANT.

15Tenzij andersluidende overeenkomst zijn bestellingen via webshop op voorhand betaalbaar bij validatie.

In alle andere gevallen zijn alle facturen van RAAMFOOD contant betaalbaar bij ontvangst.  Het bestaan van gebeurlijke klachten ontheft de KLANT niet van zijn verplichtingen de facturen te betalen op hun vervaldag. De verzending van de factuur geldt als aanmaning tot haar betaling. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag van de factuur zal RAAMFOOD aan de KLANT een eerste en enige kosteloze aanmaning versturen waarop nog geen interesten en/of schadebeding zullen worden aangerekend. Indien de factuur niet is betaald binnen de 14 dagen na verzending van de aanmaning, zal op het factuurbedrag een verwijlsintrest verschuldigd zijn zoals bepaald op basis van de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze intrestvoet zal tevens worden toegepast indien de KLANT geen onderneming is. Daarenboven is vanaf het verstrijken van de voormelde periode van 14 dagen een forfaitaire vergoeding verschuldigd als schadebeding waarvan het bedrag afhankelijk is van de identiteit van de KLANT. In geval van B2B bedraagt het schadebeding 10% van het factuurbedrag (met een minimum van € 75,00). In geval van B2C bedraagt het schadebeding 20,00 EUR indien het factuurbedrag lager is dan 150,00 EUR, 30,00 EUR vermeerderd met 10% van het factuurbedrag indien het factuurbedrag tussen 150,01 EUR en 500,00 EUR is en 65,00 EUR vermeerderd met 5% van het factuurbedrag op de schijf boven 500,00 EUR met een maximum van 2.000,00 EUR.

Ingeval van niet-betaling van een factuur, behoudt RAAMFOOD zich het recht voor om de uitvoering van zijn verbintenissen uit alle lopende overeenkomsten te schorsen en iedere bijkomende bestelling te weigeren of reeds geplaatste bestellingen zonder rechterlijke machtiging te ontbinden, dit zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder recht op enige vergoeding in hoofde van de KLANT.

16RAAMFOOD behoudt zich uitdrukkelijk het eigendomsrecht voor op de geleverde PRODUCTEN, tot aan de volledige betaling van de hoofdsom, intresten, kosten, schadevergoedingen en belastingen. Ondanks onderhavig eigendomsvoorbehoud zullen niettemin de risico’s van het verlies of de vernietiging van de PRODUCTEN integraal worden gedragen op de KLANT vanaf het ogenblik van afhaling of levering.

17. RAAMFOOD verzamelt en verwerkt de persoons/bedrijfsgegevens van de KLANT met het oog de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de aankopen, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking. De KLANT draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoons/bedrijfsgegevens die hij aan RAAMFOOD bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons en onze medewerkers zou ontvangen. De KLANT bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar. Voor meer informatie wordt verwezen naar de privacy statement op de website.

18. De ongeldigheid of nietigheid van enig beding van deze Algemene Voorwaarden strekt zich slechts uit over het betreffende beding en heeft geenszins de ongeldigheid of nietigheid van de overige bepalingen tot gevolg.

19Op deze overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing en uitsluitend de ratione materiae bevoegde Rechtbank van eerste aanleg te Oost- Vlaanderen, afdeling Denderlinde, de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde of de Vrederechter van het kanton te Lokeren zijn bevoegd om kennis te nemen van de geschillen voorvloeiend uit deze overeenkomst. RAAMFOOD behoudt zich evenwel het recht voor om naar eigen goeddunken te opteren om het geschil aanhangig te maken voor de gemeenrechtelijk territoriaal bevoegde rechtbank.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Taste of the world. Search for surprise.